top of page

Tiếng vọng của Socrates

Trong loạt bài này, tôi sử dụng các biểu tượng trừu tượng để mô tả các cách khác nhau mà chúng ta đấu tranh cho sự thật và các mối đe dọa đối với nó trong thời đại truyền thông và thao túng thông tin đại chúng. Đối tượng được mô tả bao gồm từ Phương pháp Socrate hoặc đến tính phù du của các hiện tượng; từ cuộc chiến giành quyền học hành của các cô gái Malala đến con đường đi đến giác ngộ của Siddhartha; từ World Wide Web của Tim Berners-Lee đến tường lửa và Dark Web.

Tất cả các bức tranh của tôi đều bắt đầu từ một ý tưởng. Sử dụng vốn từ vựng trực quan rõ nét, dựa trên một khối xây dựng duy nhất bao gồm các thanh có kích thước, màu sắc và kết cấu khác nhau, tôi đưa ra hình thức cho ý tưởng. Biểu tượng Xoắn ốc, đại diện cho Phương pháp Socrate biện chứng trong việc tìm kiếm chân lý, là một hình ảnh thống nhất lặp đi lặp lại trong tác phẩm của tôi. Các dạng xoắn, dạng xung biểu thị lực của sự hỗn loạn, hoặc của ánh sáng và sự sống, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Màu sắc và kết cấu được triển khai cho nội dung cảm xúc của chúng.

Ý định của tôi là áp dụng vốn từ vựng trực quan của mình để đại diện cho vô số ý tưởng từ các lĩnh vực khác nhau của tư tưởng nhân loại - triết học, khoa học, chính trị, văn hóa đại chúng, v.v. - như khi giải mã một phương trình toán học - và được khuyến khích tham gia vào tư duy phản biện, tôi đã đạt được mục đích của mình.

The Mysterious Coexistence of Wave & Circle III.jpg

Unpredictable Interruption of Melancholic Wave

The Precarious Equilibrium of Six Circles over a Triangle.jpg

Harmonic Attraction Between Hope & Despair

For all images, double- click on this image, then click on right arrow

The Mysterious Coexistence of  Waves and Circles I.jpg
The Precarious Equilibrium of Eight Circles Over a Triangle II s.jpg
The Precarious Equilibrium of Twelve Circles over a Triangle III.jpg

Jubilant Memories Partying Over Amnesiac Karma

Propagation of Elliptical Emotions Over Rational Clarity

Precarious Equilibrium of Spiritual Circles Over
Awakened Quantum

bottom of page